Vedtægter

VEDTÆGTER FOR

FJENDS EGNSHISTORISKE FORENING

 

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er FJENDS EGNSHISTORISKE FORENING, hvis virke geografisk især er Viborg kommunes vestlige del.

Foreningens hjemsted er formandens bopæl.

 

§ 2. Formål:

 1. At medvirke til bevarelse af og interesse for kendskab til vor egns historie og fortidsminder,
 2. At samarbejde med Æ Fjandboarkiv om vor egns historie,
 3. At samle oplysninger til udgivelse af hæfter om vores egn,
 4. At udgive et eller flere årsskrifter i samarbejde med Æ Fjandboarkiv.

 

§ 3. Medlemsbidrag:

Medlemsbidraget fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling 1. juli.

 

§ 4. Generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning af den ordinære generalforsamling eller bestyrelsen, eller efter begæring af halvdelen af medlemmerne.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftlig til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Den er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af forslag fra medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af revisor samt 1 suppleant
 8. Eventuelt.

Dirigenten leder forhandlingerne, hvor der føres referat.

Hvert medlem har én stemme.

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt flertal, bortset fra det i §9 omtalte tilfælde.

 

 

 

§ 5. Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Desuden vælges der to bestyrelsessuppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant.

Genvalg kan finde sted.

Lederen af Æ Fjandboarkiv kan deltage i møderne, men har ingen stemmeret.

 

§ 6. Regnskab og revision:

Regnskabet er fra 1. april til 31. marts.

Revisor og revisorsuppleant vælges for ét år ad gangen og kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

 

§ 7. Økonomi:

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens midler, men kassereren kan af bestyrelsen få fuldmagt til at hæve og indsætte på foreningens kontoer i forbindelse med almindelig drift.

Ved investeringer og lån skal hele bestyrelsen underskrive.

 

§ 8. Vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

§ 9. Foreningens opløsning:

Forslag om opløsning skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Forslaget kan kun vedtages såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens evt. materialer og formue Fjends Lokalhistoriske Arkiv.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 13. april 2010.

 

Bestyrelsen

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her