Generalforsamling 2021, referat

Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 7.oktober 2021 kl. 19.15

Spisning kl. 18.00

Referat:

 Dagsorden:

1.      Valgaf dirigent

 Mogens Faarbækblev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

1a Behandling af bestyrelsensdispositioner på grund af COVID-19

 Bestyrelsen valgte at udsættegeneralforsamlingen og aflyse øvrige aktiviteter, det blev ikke realistisk atindkalde til generalforsamling i 2020, derfor måtte vi forlænge valgperiodenmed et år. Vi fortsatte med at udgive halvårsskrifterne. Vi opkrævedekontingent som fastsat på generalforsamlingen i 2014 og godkendt senest 25.4.2019, dette er i overensstemmelse med Dansk Lokalhistorisk Foreningsretningslinjer.

KnudSøgaard orienterede generalforsamlingen om bestyrelsens dispositioner undernedlukningen af samfundet i 2020 og 2021 i henhold til beskrivelsen i punkt 1a.Der var ingen spørgsmål til orienteringen.

2.     Formandens beretning

 v/ Knud Søgaard

Formandens beretning blev uddelt sammen med dagsordenen.Knud Søgaard orienterede om jubilæumsbogen, idet Fjends Egnshistoriske Foreningfejrer 25 års jubilæet med udgivelsen af en bog, som erstatter det sædvanligeforårshæfte. Der var spørgsmål vedrørende Åbent Hus arrangementet i forhold tilsluttidspunktet af arrangementet. Der var et ønske om at sluttidspunktet kanblive senere, således at alle interesserede kan få mulighed for at deltage.Knud Søgaard vil tage forslaget op på et kommende bestyrelsesmøde. Beretningener vedlagt som bilag til referatet.

3.      Forelæggelseaf årsregnskab

v/ Oda Thomsen

 Oda Thomsengennemgik årsregnskabet for generalforsamlingen. Der var ingen spørgsmål tilregnskabet, som derfor betragtes som godkendt.

4.      Behandlingaf indkomne forslag.

Der var ingen forslagindkommet.

5.      Fastsættelseaf kontingent

Bestyrelsen foreslår en stigningpå 10,00 kr. begrundet i stigningen i portoudgifter, det vil sige 85 kr. forenkelt- og 130 kr. for dobbelt medlemskab, gældende fra 2022 – 2023.

KnudSøgaard orienterede generalforsamlingen om, at der er godt 40 medlemmer afforeningen, som skal have medlemshæfterne tilsendt. Det er forbundet med enudgift, som efterhånden er blev af en sådan størrelse, at bestyrelsen foreslårat sætte medlemskontingentet op med 10 kr. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer ogsuppleanter

 På valg er:

Turi Roslund, villig til genvalg

 Oda Thomsen, villigtil genvalg.

Henri Gori, modtager ikke genvalg

 Forslag: IngolfNielsen.

Turi Roslund blev genvalgt

 Oda Thomsen blev genvalgt

 Ingolf Nielsen blev valgt som nyt medlem afbestyrelsen

 

 Valg afsuppleanter

Der vælges 1 suppleant for 2 år.

 Mogens Faarbæk blev valgt som ny suppleant for 2 år

 

7.      Valgaf revisor og suppleant

På valg til revisor:

 Betty Hessellund,villig til genvalg

Helle Bjerrum, villig til genvalg.

Betty Hessellund og HelleBjerrum blev begge genvalgt

 

 Revisorsuppleant:

Mogens Møller Nielsen blevvalgt

 

8.      Eventuelt

 Der blev rejst spørgsmål vedrørende manglendeartikler om Østfjends i medlemshæftet. Knud Søgaard påpegede, at bogen omStoholm var et resultat af et meget omfattende og langvarigt arbejde, og atbogen havde beskrevet Stoholm yderst detaljeret. Knud Søgaard kunne imidlertidtilslutte sig problemet med, at den østlige del af Fjends Kommune ikke errepræsenteret i bestyrelsen. Det emne har jævnligt været drøftet i bestyrelsen,og der vil også fremover være opmærksomhed på problematikken. Der blevefterfølgende rejst en problematik om, hvorledes man i fremtiden kan finde enløsning på indsamling af nutidige emner, herunder skriftlige kilder ogfotografier. Formanden medgav, at emnet er relevant, og at det vil blivebehandlet i samarbejde med Arkivet.

 

Dirigenten afsluttedegeneralforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigentenfor arbejdet.

 

 Referent: Henri Gori

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her