Tordenskjolds kammertjener

Tordenskjolds kammertjenerder blev herredsfoged i Fjends

De fleste kender sikkert historien om søhelten, viceadmiral Tordenskjold, og hvordan han døde i en duel mod sin gamle fjende, den svenske oberst Stahl. De to var kommet op at skændes ved et selskab aftenen i forvejen. Duellen blev udkæmpet på heden ved Hildesheim.

Christian Nicolaj Nielsen Cold blev født i 1693 i en sjællandsk bondefamilie, i seks år var han kammertjener og håndskriver for Peder Tordenskjold. Efter et af de mange søslag havde han en musketkugle siddende i sit højre lår. Et minde der til tider voldte ham store smerter.

Som tjener for viceadmiralen blev han eneste danske vidne til søheltens forsmædelige død i duellen den 12. november 1720.

Christian Cold fulgte Tordenskjolds lig til København, hvor det i dybeste stilhed blev anbragt i kælderen under kapellet ved Holmens kirke.

Dansk lov forbød kristelig begravelse af en falden duellant. Først i 1817 lod kong Frederik den VI liget flytte op i den monumentale sorte marmorsarkofag i selve kapellet.

Det var ikke ualmindeligt på den tid, at en mand der havde tjent en rangsperson tro og længe, blev belønnet med et embede i statens tjeneste.

Ved reskript af 13. juni 1688 var Fjends og Nørrelyngs herreder lagt sammen til et herredsting.

Det traf sig så heldigt, at embedet som herredsfoged i Fjends-Nørrelyngs herreder blev ledig netop som Cold skulle belønnes.

I Jeppe Aakjærs artikel ”Ret og Skjel” i Skivebogen 1917 gengives Colds ansøgning om stillingen som herredsfoged i Fjends og Nørrelyng herreder dateret 22.4. 1722 – som lyder:

”Stormægtigste, allernaadigste Arvekonge og Herre! Jeg haver mange Gange udi allerdybeste Underdanighed fordristet mig, at bede eders kgl. Majst. om et lidet Stykke Brød til min ringe underholdning. Men til denne Tid ikke naaet allernaadigst Bønhørelse, saa understaar jeg mig nu atter igjen her ved at betle til Eders kgl. Maj.’ Naade og højpriselig Barmhjertighed, at Eders kgl. Maj. allernaadigst vilde forunde mig den vacante Herredsfogedplads i Jylland i Viborg Stift under Fjends og Nørrelyng Herred efter den afdøde Burchart Lübecker;

Allernaadigste Konge, jeg haver udi salig Hr. Admiral Tordenschiold for Kammertjener og med hannem udstaaet mange store Lifsfarligheder, naar den salig Admiral udi Eders kgl. Maj.’ Krigsaffairis har været udcommanderet, og har jeg siden min salig Herres Dødsfald uden nogen Kondition opholdt mig her i Kjbhv. i den allerunderdanigste Tanke engang at skulle Naadesmule Eders kgl. Maj.’ Store Naade ved en eller anden liden Betjening, og som jeg nu har consumeret det lidet jeg var ejendes, saa at jeg nu næsten maa crepere, om Eders kgl. Maj. ikke af sin store Naade og kgl. Mildhed allenaadigst vil forunde mig ommeldte Plads, forbliver (jeg) Eders kgl. M.’ min allern. Konge og Herres allerunderdanigste tro Undersaat og ringeste Tjener”.

Kjbh. 22/4 1722 Christian Nielsen Cold”

På ansøgningen noterede kongen:

”Vi have Christian Nielsen Cold for længe siden en Tjeneste allernaadigst tilsagt, og kunde hannem altsaa denne vacante herredsfogedembede confereres.” (17/6 1722)

Den flotte ansøgning sikrede således, at kongen godkendte Christian Cold som herredsfoged i Fjends og Nørrelyng herreder, herved kom han til Fjends og blev bosiddende i Mønsted.

”Velædle Christian Nicolaj Cold, kongl. Majestæts Herredsfoged i Fjends-Nørrelyng Herreder, blev trolovet den 14. marts 1723 i Mønstedgaard med hæderbaarne, dyderige og Gud-elskende matrone Sophia Cathrine Jørgensdatter Westerholt. - Copulerede 25.5. 1723.”

Hun var født i 1696 på Herregaarden Randrup i Vinkel sogn, datter af gaardens forpagter Jørgen

Westerholt og hustru Fridericha Christina von der Lith.

Cold nævnes 1724 som boende hos svigermoderen i gården, Herrestrup. (nu Harrestruplund) Fra 1725 nævnes han altid som boende i Mønsted by og sogn – vist i et hus nær kirken.

Ifølge oplysninger i foreningens arkiv kom der i ægteskabet med Sophia Cathrine 9 børn:

1.  Lucie Johanne født 1724, død samme år.

2.  Peter Nicolai Tordenskjold, 1725 – 1729.

3.  Fridericha Kirstina Cold, 1727 – 1768, gift 1755 med Anders Christensen Friis, kapellan i Vroue, senere sognepræst i Salling.

4. og 5. var dødfødte sønner fra 1730 og 1731.

6. Peter Nicolai Cold, 1732 – 1782, der efterfulgte faderen som herredsfoged og skriver, samt ejer af Harrestruplund.

Han blev gift med Else Marie Henriksdatter Brunow, (1732 – 1807) der bl.a. fødte ham datteren Henrikke Marie Cold, (1766 – 1843) som i 1793 blev gift med generalmajor Frederik Rubeck Christian Bülow. (1744 – 1819)

Parret havde før ægteskabet fået to børn, hvoraf den ældste var Frederik Rubeck Henrik Bülow, (1791 – 1858) tre-årskrigens berømte overgeneral, ”Sejrherren fra Frederits”, var således oldebarn af Tordenskjolds kammertjener og senere herredsfoged døde i 1762 69 år gammel og blev begravet på Mønsted kirkegård.

Tordenskjolds kammertjener og senere herredsfoged døde i 1762 69 år gammel og blev begravet på Mønsted kirkegård.

7. Johanne Margrethe Cold (1735 - ?)

8.  Martinus Cold (1738 – 1798) møller i Daugbjerg 1759 – 1778) senere arbejdsmand i Viborg.

9.  Hans Jacob Cold (1741 – 1743)

Det skal lige nævnes, at i en artikel i Viborg Bladet november 1978, fremgår der var fire børn, det hænger sandsynligvis sammen med, at der kun var fire, der nåede at blive voksne, og om hvem der er en historie.

I Fjends Herreds historie møder man flere gange herredsfoged Cold, bl.a. ved det store skolemøde i Stoholm, der blev grundlæggende for skoleordningen. Også ved skrifter og skøder findes også hans navn.

Han synes, at have været en kraftig personlighed, der efter bedste evne og overbevisning gjorde ret og skel. Han varetog sit embede på den jyske hede med samme omhu og trofasthed, som han havde udført sin gerning, som en tro og hengiven tjener for den danske søhelt viceadmiral Peder Tordenskjold.

Da Cold bliver ældre, ønske han at få sønnen Peter forfremmet til medhjælper og senere til sin efterfølger.

I sin ansøgning til Stiftamtet skriver han 14.11. 1757 bl.a. ”Fra 1722 til Dato har jeg i 35 Aar været betroet embedet i Fjends Herred og så vidt jeg ved upaaklagelig forestaaet; Min høje Alder, udstandne Møjsommeligheder, og nu Dag og Nat følende smærte” og beder om at få sønnen forfremmet og udnævnt til sin efterfølger og fortsætter: ”Peter er nu 26 Aar gl. har 12/6 1756 taget sin Examen juridicum”.

Den 3/3 1758 forelå Peter Colds udnævnelse til Herredsfoged i Fjends og Nørrelyng herreder.

Menighedsrådet rejste i 1931 denne mindesten over C. Cold, for derved at værne over et af egnens historiske minder.

 

 

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her