Tordenskjolds død


Tordenskjolds død.

 

Hvor ofte har man ikke stået med en Tordenskjolds-tændstikæske i hånden uden at tænke på hans berømte skikkelse. Det første blad, der udkom i Danmark, var "Nye Tidende", eller som det også kaldtes "Københavns Post-Rytter". Det begyndte at udkomme i 1710 og udkom kun én gang om måneden med 8 små sider i kvadratform.

 

I efterårsprogrammet 2005 havde vi historien om Tordenskjolds kammertjener, Chresten Cold, som ligger begravet på Mønsted kirkegård, og nu kan I læse om, hvorledes det gik til, da Tordenskjold udåndede i kammertjenerens arme.

 

I november nummeret 1720 kan man læse: "Viceadmiral Tordenskjolds Dødsfald, som skete den 12. i denne Maaned i en Tvekamp med den svenske Oberst Stahl giver Folk Anledning til adskillige Tanker. Sagen skal saaledes være tilgaaet: Bemælte Viceadmiral og Oberst Stahl vare tilsammen i Baron Gørtses Huus, hvor de kom i nogle Skields-Ord sammen, og som Obersten skielde ham for en Baadsmand, gik Viceadmiral Tordenskjold først ud, hvorpaa Obersten straks følgende angreb ham bag paa Ryggen, da han ikke var sligt formodendes. Admiralen vendte sig straks om og fik Kaarden i Haanden, hvormed han efter sin sædvanlige Tapperhed saa vidt bragte hans Fjende, at han pryglede ham i sin egen Kaarde, hvormed det denne Gang endtes.

 

Men som begge Parter derpaa berammede en Tvekamp at holdes imellem dem om 3 Dage derefter i Hildesheim Egn, har denne saa berømte Viceadmiral endelig maattet lade Livet ved et Stød af Oberstens Kaarde, som træffede ham i Brystet, og Obersten derpaa straks begivet sig herhid. Ellers meldes af den 19. i denne Maaned, at Oberst Stahl har allerede uformærket derpaa forføjet sig til Bremen, hvor hans Moder skal leve, hvorfra han vil tage Vejen ad Cassel.

 

Capitain Bleyard er rejst til Hannover, for at imodtage Tordenskjolds efterladte Midler og hente Liget, som imidlertid er indsat i Kirken udi Rheden".

 

 

Tordenskjolds liv.

Fra Skrædderbordet til Kommandobroen

 

Tordenskjold blev født i Trondhjem i Norge den 28. oktober 1690 som ellevte søn af rådmand Jan Wessel og fik i dåben navnet Peder Wessel. Han gjorde hele sin manddomsgerning i Danmark.

 

Sagnet fortæller, at han var en slem vildbasse og gav sine forældre mange problemer. Han blev sat i skrædderlære, men denne stillesiddende gerning passede ikke en vordende søhelt, derfor løb han også hurtigt af sin læreplads. Endnu inden han blev 14 år gammel rømmede han fra Trondhjem til København i Frederik den Fjerdes følge for at blive søkadet, og fra nu af betragtede han Danmark som sit virkelige hjem.

 

Han nåede lidt efter lidt sine ønskers mål, kom til orlogs, lærte sømandsskab og maritim krigskunst og var allerede som 21-årig avanceret så langt, at man betroede ham selvstændig kommando på en lille brig, "Ørnen". Det var under den store nordiske krig, og allerede året efter fik han et langt større krigsfartøj at manøvrere med, den nybyggede fregat "Løvendals Galej". På den tid pressede man folk til at gøre tjeneste i flåden, og Peder Wessel fik fuldmagt til at skaffe besætning til sin fregat.

 

Sin 18 kanoners fregat førte han med selvsikker overlegenhed i sømandsskab. Han indførte en ny taktik, hvor fjenden blev overrumplet med en "bredside" i stedet for efter gammel skik at entre modstanderen eller løbe ham i sænk. Samme taktik anvendes den dag i dag af de store slagskibe.

 

I juli 1714 angreb han en svensk fregat, der førte adskilligt flere kanoner end han selv. Da Tordenskjolds krudt var ved at slippe op, sendte han en parlamentær over til modstanderen for at låne noget krudt, men de tog det som en spøg og sagde, at de ikke kunne undvære noget krudt, hvorefter de to skibe skiltes under gensidige hurraråb. Så ridderligt førte man krig i de dage.

 

Næste år fik Tordenskjold kommandoen over 30 kanoners fregatten "Hvide Øm", og i september mødte han to svenske orlogsmænd, som begge var langt større: Linjeskibet "Øland" med 54 kanoner og fregatten "Fønix" med 36. Med Tordenskjolds dristige manøvrer og med vindens hjælp lykkedes det ham at bekæmpe dem begge, og i ly af mørket slap han væk, medens de to svenske fartøjer lå havarerede tilbage.

Fra Wessel til Tordenskjold

 

For denne bedrift blev Peder adlet i februar 1716 under det selvvalgte navn Tordenskjold, og for sine velfortjente penge købte han en smuk gård i Strandgade i København.

 

Ikke længe efter udførte Tordenskjold sin vidt berømte bedrift i Dynekilen, den nordligste af de smalle fjorde i Bohuslén. En stor svensk flådeafdeling havde søgt her ind med ammunition og livsfornødenheder til den svenske hær, der havde belejret den norske fæstning, Frederiksten. Det lykkedes virkelig Tordenskjold at nedkæmpe et svensk batteri og derefter at ødelægge en række af fjendens skibe og erobre 9 foruden 5 transportfartøjer, og med dem stod den danske søhelt ud af fjorden uden at have lidt nævneværdige tab.

Tekstfelt: 24Efter dette slag blev Tordenskjold udnævnt til kommandør og chef for Den dansk-norske Nordsøflåde. Jo, skrædderdrengen havde drevet det vidt.

 

 Herefter vendte lykken sig. Han led et stort tab på Strømstad, blev ramt af to kugler og faldt bevidstløs om. Han fik den kongelig unåde at føle, blev afsat som eskadrechef og kaldt hjem. På hjemvejen mødte han et svensk orlogsskib og var nær blevet taget til fange. Han undslap, men hans skib gik på grund ved Høganæs, og han måtte ro i land i en læk jolle.

 

  Så kom han helt afblanket hjem til København.

 Lykken vendte sig

 Da Carl den Tolvte 1718 faldt foran Frederiksten var Tordenskjold i Norge, og han var den første, som bragte Frederik den Fjerde den glædelige efterretning, og kongen viste ham sin nåde og gav ham atter befaling over en eskadre, som skulle blokere Gøteborg. Tordenskjold begyndte dog med at angribe og tage Marstrand, hvis fæstning, Karlsten ansås for næsten uindtagelig.

 Ved hjælp af mange tricks lykkedes det for Tordenskjold at få den svenske kommandant til at kapitulere. Tordenskjold havde ventet temmelig længe på et svar og var alene gået op foran kommandantens vinduer og råbt: "Hvad pokker nøler I efter? Ved I ikke at tiden er udløbet?"

 

 Kommandanten kom forfjamsket ud, Tordenskjold tog ham under armen og sammen fulgtes de ad ned i byen og drak et glas vin sammen i al gemytlighed, alt imens de danske soldater rykkede ind i fæstningen, og svenskerne overgav sig uden sværdslag. Kommandanten mistede senere sin hals, medens danskerne jublede.

 

 Trods nederlag ved Gøteborg blev Tordenskjold dog udnævnt til viceadmiral, 29 år gammel. Ved et nyt angreb på Gøteborg lykkedes det ved krigslist for Tordenskjold at overrumple fjenden. I september 1719 sluttedes der våbenstilstand, og den efterfulgtes af freden i juni 1720.

 

Tordenskjolds sømilitære løbebane var endt. Mange beretninger om ham er ikke taget med her. På Æ Fjandboarkiv kan man læse et mere udførligt avisreferat i Jakob Kudahls scrapbog.

 

 

 

 

 

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her