Referat Generalforsamling 2018

Referat af ordinær Generalforsamling

Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00

Ad 1.    Valg af dirigent

Olav Thomsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.          

Ad 2.      Formandens beretning

Beretningen forelå skriftligt, Knud Søgaard gennemgik den i store træk, samt omtalte de kommende arrangementer: Heldagsturen til Skjern Enge, samt turen til Flyvestation Karup. Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Foreningens nye hjemmeside, der er under opbygning, blev kort præsenteret. Vil man besøge hjemmesiden er adressen: www.fjendshistorier.dk. Der var et enkelt spørgsmål omkring økonomien omkring hjemmesiden – der blev henvist til regnskabsgennemgangen.

Ad 3.      Forelæggelse af årsregnskab

Oda Thomsen gennemgik regnskabet, herunder også økonomi for hjemmesiden, mulighed for sponsorer og mulighed for at søge fonde, hvilket vil blive iværksat, når ansøgningsvinduet åbner. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som derfor betragtes som godkendt.

Ad 4.      Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår der vælges 2 revisorer.Begrundelse: Det er sædvane i langt de fleste foreninger, vi er registreret som virksomhed, og har en pæn størrelse.Såfremt forslaget godkendes, tilrettes vedtægten ved næste revision.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5.      Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret, det vil sige 75kr. for enkelt- og 120kr. for dobbelt medlemskab.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.                              

 

        

    Ad 6         Valg af bestyrelsesmedlemmer    og suppleanter, Turi indtrådte i bestyrelsen d. 24.10. 2017.

 På valg er:                                                                            Forslag Genvalg

           Turi Roslund, villig til genvalg      

           Oda Thomsen, villig til genvalg.                                           

   Henri Gori, villig til genvalg.                                                 

   Alle blev valgt.

                        

Valg af suppleanter                                                              

På valg er:                                                                              Forslag

        I stedet for Turi der er indtrådt i bestyrelsen Olav Thomsen.                                 

        Kamma Melthin, er valgt til 2019                    

Olav Thomsen blev valgt.

Ad 7.        Valg af revisor og suppleant

 På valg revisor                                                                                                                                                                                     

 Betty Hessellund  Forslag Genvalg                                                                 

  Såfremt forslaget pkt. 4 vedtages:  Helle Bjerrum                            

   Revisorsuppleant:    Mogens Faarbæk

Da punkt 4 blev vedtaget, skulle der vælges 2 revisorer, såvel Betty Hessellund som Helle Bjerrum blev valgt. Mogens Faarbæk blev valgt som revisorsuppleant.                               

 

   Ad 8.          Eventuelt

Helle Bjerrum fortalte om status vedrørende udgravningen på Toftum Næs.

  Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

   Formanden takkede dirigenten for arbejdet.

                   

Efter generalforsamlingen fortalte Arkivleder Inger Merstrand, Karup levende og medrivende om Flygtningelejrene i Grove og Gedhus efter 2. Verdenskrig. Vi hørte både om flygtningenes hårde tur til Danmark, om flygtningelejrenes opbygning og administration, samt ikke mindst om flygtningenes hårde hverdag i lejrene - det var jo ganske enorme mængder flygtninge, der ankom til Danmark, ca. 240.000, og der var ikke tale om at integrere dem - de blev tvært imod holdt isolerede i lejrene, der blev drevet med meget strenge regler.

Inger Merstrand viste billeder fra flygtningelejrene, der havde alle faciliteter, til flygtningene, inklusive sygehuse og skoler. Administrationen var bemandet af tysk personale og lejrene havde tyske borgmestre, men lejrkommandanten var dansk. Udover lejrkommandanten var der danske vagtposter, som overhovedet ikke måtte være i kontakt med flygtningene - disse vagtposter var typisk ganske unge mennesker, der her kunne tjene en fin løn, og eneste krav var en ren straffeattest.

 

 

                      20.04.2018

                      Referent

                      Turi Roslund

 

Fjends Egnshistoriske Forening

Sponsorer

Æ Fjandboarkiv

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her